ทริปเมดาน ปี 2018, Indonesia, Sabtu, 26. Mei 2018

Day1 เสาร์ 26 พฤษภาคม 2561
เวลา 06.00 น. พร้อมกันที่เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินไทยแอร์เอเชีย
เวลา 08.15 น. เดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ QZ155
เวลา 10.10 น. ถึงสนามบินกัวลานามู (KNO) เมดาน ประเทศอินโดนีเซีย
ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เดินทางเข้าเมดาน แวะมัสยิดรายา Masjid Raya และพระราชวังสุลต่าน Maimoon (Palace พระราชวังMai Moon ตัวอาคารเป็นคอนกรีตกึ่งไม้ 2 ชั้น สถาปัตยกรรมทรงปั้นหยาผสมตะวันตก ตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมบนคาบสมุทรมาลายูที่ผ่านการเป็นอานานิคมของฝรั่ง ซึ่งวัง Mai Moon ปัจจุบันมีอายุร้อยกว่าปี เนื่องจากก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1888 หลังจากนั้นชมมัสยิดประจำเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของอินโดนีเซีย พร้อมเลือกซื้อสินค้า จำพวกหัตถกรรมของชาวบาตัก เครื่องหนัง ผ้าบาติกอันมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงาม) อาหารกลางวันเมดาน
เวลา 14.00 น.นั่งรถเดินทางสู่เมืองParapat ระยะทาง 176 กิโลเมตร ใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง อาหารเย็นระหว่างทาง
เวลา 19.00 น. เข้าที่พัก เมือง berastagi

Day2 อาทิตย์ 27 พฤษภาคม 2561
เวลา 06.00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่น้ำตกสองสี ( two color sibolangit waterfall) เดินเท้าประมาณ สามกิโลเมตร น้ำตกที่ไหลลงจากยอดเขาจะมีสีเขียวมรกต สวยงาม ชุ่มเย็ม ผนวกกับธารน้ำอุ่นด้านล่าง (นำอาหารกลางวันไปทานที่น้ำตก)
เวลา 13.00 น. เดินทางกลับ หลังจากนั้นมุ่งตกสู่ทะเลสาบโทบา แวะนำตก Sipiso Piso น้ำตกที่สูงที่สุดในอินโดนีเซีย
เวลา 19.00 น. ข้ามทะเลสาบ สู่เกาะ Samosir Island ใช้เวลาราว 40 นาที
เข้าที่พัก/อาหารเย็นที่โรงแรม

Day3 จันทร์ 28 พฤษภาคม 2561
เวลา 07.00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม
เวลา 08.30 น. เดินทางเที่ยวรอบเกาะ เดินทางหมู่บ้านบาตัค /ชมสุสานกษัตริย์โบราณของRaja Sidabutar ซึ่งสุสานฯนั้นตั้งอยู่บนเนินเล็กๆ ขนาดไม่ถึงไร่ มีบันไดขึ้นไปประมาณ 15 เมตร กลางบันไดมีซุ้มประตูที่มีลักษณะเฉพาะ โดยแกะสลักลายท้องถิ่นดูสวยงามมีเสน่ห์ ที่น่าสนใจนั้นคือ มีรูปสลักเป็นรูปจิ้งจกอยู่ทั่วบริเวณ จากนั้นเดินทางต่ออีกราว 40 นาที ถึงหมู่บ้านแอมบาริต้า ชมหมู่บ้านซึ่งในอดีตเป็นเผ่ากินคน /ชมลานพิพากษาซึ่งทำจากหิน ซึ่งเป็นที่ประชุมและตัดสินคดีของหัวหน้าเผ่า แล้วช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและหัตถกรรมท้องถิ่น /ชมการแสดงพื้นบ้าน
เวลา 12.00 น. อาหารกลางวัน
หลังจากนั้นเดินทางหมู่บ้านโตม็อค ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่าบาตัก ชาวบาตักเดิมมีความเชื่อแบบดั้งเดิมคือบูชาธรรมชาติและเชื่อธรรมชาติก่อนที่มิชชันนารีตะวันตกจะเข้ามาเผยแพร่คริสตศาสนาเมื่อชาวดัชท์ยึดครองอินโดนีเซียเป็นอาณานิคม/ช้อปปิ้ง
เวลา 16.00 น. เข้าที่พัก
เวลา 18.00 น. อาหารเย็นที่พัก

Day4 อังคาร 29 พฤษภาคม 2561
เวลา 07.00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม
เวลา 08.00 น. เก็บสัมภาระ นั่งเรือกลับ/ เดินทางชม Dolok Tinggi อาหารกลางวันระหว่างทาง
เวลา 18.00 น. อาหารเย็น/เข้าที่พัก เมดาน

Day5 พุธ 30 พฤษภาคม 2561
เวลา 03.00 น. เก็บสัมภาระ เดินทางกลับ
เวลา 03.45 น. เชคอิน ที่สนามบินกัวลานามู (KNO)เมดาน
เวลา 05.35 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน QZ 154
เวลา 07.30 น. ถึงสนามบินดอนเมือง

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ค่าใช้จ่าย คนละ 10,000 บาท (รวมทุกอย่าง ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ทริปเมดาน ปี 2018

PEMAKAMAN NYAMUK

PEMAKAMAN NYAMUK

Kamis 31. Januari 2019
Edita Party
Jumat 01. Februari 2019
DAILY INCOME BY SANDY JADEJA
Minggu 03. Februari 2019
OPEN MIND COMPUTING LAB
Sabtu 16. Februari 2019
Menemukan lebih banyak peristiwa di sekitar Anda
Dapatkan rekomendasi acara berdasarkan selera Facebook Anda. Dapatkan itu sekarang!Tunjukkan peristiwa cocok untuk sayaTidak sekarang